auta, autobazary, autopůjčovny, autoškoly...

Povinné ručení

 

Povinné ručení je pojištění, které je ze zákona povinen uzavřít vlastník vozidla. Sjednat povinné ručení neboli zákonné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je základní povinností každého majitele motorového vozidla. V případě nesplnění této povinnosti, hrozí majiteli pokuta až do výše 20 000 Kč. Navíc ten, kdo neuzavře povinné ručení a způsobí vozidlem druhému škodu na zdraví nebo na majetku, bude muset uhradit veškerou škodu z vlastních prostředků. Základním smyslem povinné ručení je zajistit pojistnou ochranu škody spáchané motorovým vozidlem. Povinné ručení Vám ale nikdy neuhradí škody na vašem voze. Proti škodám, které Vašemu vozu způsobí živly, vzniknou v důsledku havárie, odcizení nebo neoprávněného užití vozidla, Vás ochrání havarijní pojištění. To sice není povinné, ale uzavřít je se určitě vyplatí hlavně u novějších vozidel, kde se i oprava banality může vyšplhat do desítek tisíc korun.

 

Povinné ručení: plnění z pojištění

Povinné ručení pokrývá všechny škody způsobené provozem motorového vozidla druhé osobě do výše sjednaného limitu. Nikdy Vám ale neuhradí škodu na Vašem vozidle. K tomu slouží havarijní pojištění. Zákonné pojištění se rovněž nevztahuje na škodu na zdraví řidiče, který nehodu způsobil. Povinné ručeni hradí oprávněné a prokázané nároky na náhradu těchto škod:
 • škody na zdraví nebo usmrcením:
  bolestné, ztížení společenského uplatnění, ztráta na výdělku po dobu a po skončení pracovní neschopnosti, ztráta na důchodu, účelně vynaložené náklady na léčení, náklady na výživu pozůstalých a přiměřené náklady pohřbu
 • věcné škody:
  skutečná škoda na věci včetně nákladů, spojených s jejím odstraňováním (např. odtah poškozeného vozidla, náhradní doprava z místa nehody do místa bydliště, půjčovné apod.)
 • škody, které mají povahu ušlého zisku
 • účelně vynaložené náklady na právní zastoupení poškozeného při uplatňování jeho nároků na náhradu škody
 • náklady léčení zraněného vynaložené zdravotní pojišťovnou

 

Povinné ručení a pojišťovna: povinnost pojišťovny vůči pojistníkovi

Zákonné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla nedávno prošlo novelizací, která zcela ruší povinnost pojišťoven vydávat doklad o pojištění vozu, který byl řidič povinen předložit při registraci vozidla nebo byl po řidiči požadován Policií ČR v rámci silniční kontroly. Pojišťovny tak na nově sjednané povinné ručení vystavují jako jediný doklad o sjednaném pojištění pouze tzv. zelenou kartu, kterou lze charakterizovat jako mezinárodní osvědčení prokazující uzavřené povinné ručení vozidla.

Aby Vám vznikl nárok na plnění v případě nehody či jiného poškození vozidla, a aby Vám pojišťovna případnou škodu uhradila, musí být splněno několik předpokladů:
 • škodná událost nastala v době, ve které bylo v platnosti Vaše povinné ručení
 • škodná událost nevznikne v důsledku Vašeho zavinění
 • škodná událost nastane na území těchto států: Albánie, Andora, Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Írán, Izrael, Irsko, Island, Jugoslávie, Kypr, Lichtenštejnsko, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Maroko, Moldávie, Monako, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Velká Británie, Německo, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina a Vatikán

Ze zákona vznikají výluky z povinnosti pojišťovny plnit. Pojišťovna nehradí především v případech:

 • škody na vozidle, jehož provozem byla škoda způsobena
 • náklady vzniklé poskytnutím léčebné péče, dávek nemocenského pojištění (péče) nebo důchodů ze zákonného pojištění v důsledku škody na zdraví nebo usmrcením, které utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla škoda způsobena
 • škody, kterou utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla škoda způsobena
 • škody, kterou utrpěl jeho manžel nebo osoby, které s ním žily v době vzniku škodné události ve společné domácnosti
 • škody na věcech přepravovaných tímto vozidlem (s výjimkou škody způsobené na věci, kterou měla tímto vozidlem přepravovaná osoba v době škodné události na sobě nebo u sebe)
 • škody vzniklé mezi vozidly jízdní soupravy tvořené motorovým a přípojným vozidlem, nebyly-li způsobeny provozem jiného vozidla
 • škody vzniklé manipulací s nákladem stojícího vozidla
 • jiné škody než újmu na zdraví způsobenou vlastníku vozidla provozem jeho vozidla, které řídila jiná osoba
 • škody způsobené provozem vozidla při jeho účasti na organizovaném motoristickém závodu nebo soutěži, s výjimkou škody způsobené při takovéto účasti, jestliže je řidič při závodu nebo soutěži povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích

 

Kdy zaniká povinné ručení

Uzavřít povinné ručení je poměrně snadné a to především existenci webových portálů, které se zaměřují na online povinné ručení a na jeho sjednání, které šetří Váš čas a i peníze. V případě, že se rozhodnete zákonné pojištění vypovědět, tak snadné jako při sjednání to být vždy nemusí. Povinné ručení se uzavírá zpravidla na dobu jednoho roku s automatickým prodloužením a různou frekvencí splátek (ročně, pololetně, čtvrtletně). Například změnu pojišťovny lze tedy provést pouze k výročnímu dni, kdy jste si sjednali povinné ručení, s tím, že původní pojistná smlouva byla řádně ukončena. Výpověď pojistné smlouvy musí provést pojistník tak, aby byla doručena pojišťovně nejpozději šest týdnů před výročním dnem pojištění. V případě promeškání této lhůty bude smlouva ukončena až k následujícímu výročnímu dni. Nově uzavřené povinné ručení můžete také vypovědět do dvou měsíců od uzavření pojistné smlouvy. Výpovědní lhůta je osmidenní. Vypovědět smlouvu uzavřenou na povinné ručení lze také v případě vyřazení vozidla z evidence vozidel (i dočasného). Při vyřazení vozidla je nutné odevzdat registrační značky (dříve SPZ) a zaplatit poplatek ve výši 100,- Kč.
Další příčiny zániku: dohoda s pojišťovnou fyzický zánik vozidla, odcizení vozidla, nezaplacení dlužného pojistného ani při upomínce, uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno povinné ručení  online nebo na pobočce , prodej vozidla (při každé změně vlastníka vozidla povinné ručení zaniká oznámením změny vlastníka pojišťovně).
 

Povinné ručení a pojistník

Povinné ručení si sjednáváte s nákupem vozu a to přímo prostřednictvím prodejce vozidla, na pobočce pojišťovny a některých bank nebo si sjednáte povinné ručení online na různých webových stránkách pojišťoven, pojistných zprostředkovatelů či různých finančních portálů. Některé takové webové stránky poskytují také kromě možnosti sjednat online povinné ručení také srovnání povinného ručení a výpočet povinného ručení na dané vozidlo.
Dojde-li ke škodné události, jste tuto skutečnost povinní bez zbytečného odkladu písemně oznámit pojišťovně, u které máte sjednané povinné ručení, a předložit k tomu příslušné doklady o průběhu šetření škodné události. Dále jste povinní bez zbytečného odkladu své pojišťovně sdělit, zda proti Vám bylo uplatněno právo na náhradu škody, zda bylo v souvislosti se škodnou událostí zahájeno správní nebo trestní řízení nebo zda poškozený uplatňuje nárok na náhradu škody u soudu nebo jiného příslušného orgánu.
Vaše povinnosti vůči poškozenému se vztahují především v poskytnutí údajů nezbytných pro uplatnění práva poškozeného na náhradu škody, zejména své jméno a příjmení a bydliště, jméno a příjmení a bydliště nebo obchodní jméno a sídlo, popřípadě místo podnikání vlastníka vozidla, obchodní jméno a sídlo, popřípadě místo podnikání pojistitele, u něhož bylo uzavřeno povinné ručení, číslo pojistné smlouvy a státní poznávací značku vozidla, kterým byla škoda způsobena.
 

Co nabízí Srovnávač.cz?

Pokud máte uzavřeno povinné ručení nebo se ho chystáte uzavřít porovnejte si nabídky většiny pojišťoven na trhu.

Pojď zde na srovnavac.cz

zdroj: https://povinne-ruceni-online.cz/

Diskusní téma: Povinné ručení

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.
 

Vyhledávání

Anketa

U jaké pojišťovny máte sjednané povinné ručení?

© 2008-2009 Všechna práva vyhrazena. Bez souhlasu je kopírování článků zakázáno!!!!

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode

PageRank JyxoRank Seznam S-Rank